Ulleråkers verksamhet

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, och vi ser till att läroplanens olika delar integreras i planering och genomförande.

Vi vill stimulera och utmana barnens språk och kommunikationsutveckling genom att sätta ord på det vi gör, samtala, lyssna och ge tid att berätta och uttrycka sig. I verksamheten använder vi oss av bl.a. böcker, musik, rörelselek, skapande och rim och ramsor.

Vi uppmärksammar olika språk och kulturer i verksamheten och uppmuntrar barnen att känna stolthet över sin identitet.

Vi arbetar för att verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.

Vi vill ta tillvara och stärka barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Vi strävar efter att vara lyhörda och tillåtande i vårt arbetssätt samt att utforma lärmiljöer som är tillgängliga och inbjudande, för att barnen ska utveckla sin självständighet och få ökat inflytande över sin vardag.

Genom att reflektera med barnen kring deras erfarenheter kan de få syn på sitt eget och det gemensamma lärandet och tillsammans finna nya utmaningar.

Uppdaterad: